اندازه تیوب ها

انواع تیوب های لمینیت درز دار Abl , PBL
تیوب های پلاستکی بدون درز